در حال بارگذاری ...

روز قبل

زاهدان

شیراز (فارس )

دوشنبه 30 مهر 1397
روز بعد
 • از پایانه

  زاهدان

  پایانه مقصد

  پایانه امیرکبیر (شیراز)

  ساعت

  11:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  340,000 ریال

  صندلی خالی : 42

 • از پایانه

  زاهدان

  پایانه مقصد

  پایانه کاراندیش (شیراز)

  ساعت

  11:31

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  340,000 ریال

  صندلی خالی : 42

 • از پایانه

  زاهدان

  پایانه مقصد

  پایانه کاراندیش (شیراز)

  ساعت

  13:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  720,000 ریال

  صندلی خالی : 24

 • از پایانه

  زاهدان

  پایانه مقصد

  پایانه کاراندیش (شیراز)

  ساعت

  13:40

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  720,000 ریال

  صندلی خالی : 23

 • از پایانه

  زاهدان

  پایانه مقصد

  پایانه کاراندیش (شیراز)

  ساعت

  13:45

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  490,000 ریال

  صندلی خالی : 44

 • از پایانه

  زاهدان

  پایانه مقصد

  پایانه کاراندیش (شیراز)

  ساعت

  14:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  720,000 ریال

  صندلی خالی : 25

 • از پایانه

  زاهدان

  پایانه مقصد

  پایانه کاراندیش (شیراز)

  ساعت

  15:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  720,000 ریال

  صندلی خالی : 25

 • از پایانه

  زاهدان

  پایانه مقصد

  پایانه کاراندیش (شیراز)

  ساعت

  16:05

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  720,000 ریال

  صندلی خالی : 22