در حال بارگذاری ...

روز قبل

مشهد (خراسان )

زاهدان

دوشنبه 30 مهر 1397
روز بعد
 • از پایانه

  مشهد (خراسان )

  بین راهی

  زاهدان

  ساعت

  11:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  480,000 ریال

  صندلی خالی : 42

  توجه:
  بین راهی و با سرویس مشهد (خراسان ) به خاش می باشد
 • از پایانه

  مشهد (خراسان )

  بین راهی

  زاهدان

  ساعت

  12:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  810,000 ریال

  صندلی خالی : 13

  توجه:
  بین راهی و با سرویس مشهد (خراسان ) به چابهار می باشد
 • از پایانه

  مشهد (خراسان )

  پایانه مقصد

  زاهدان

  ساعت

  16:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  810,000 ریال

  صندلی خالی : 22

 • از پایانه

  مشهد (خراسان )

  پایانه مقصد

  زاهدان

  ساعت

  17:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  700,000 ریال

  صندلی خالی : 30

 • از پایانه

  مشهد (خراسان )

  پایانه مقصد

  زاهدان

  ساعت

  18:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  810,000 ریال

  صندلی خالی : 22

 • از پایانه

  مشهد (خراسان )

  پایانه مقصد

  زاهدان

  ساعت

  18:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  480,000 ریال

  صندلی خالی : 44

 • از پایانه

  مشهد (خراسان )

  پایانه مقصد

  زاهدان

  ساعت

  20:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  810,000 ریال

  صندلی خالی : 18