در حال بارگذاری ...

روز قبل

مشهد (خراسان )

تهران

دوشنبه 30 مهر 1397
روز بعد
 • 9% تخفیف
  از پایانه

  مشهد (خراسان )

  پایانه مقصد

  پایانه جنوب

  ساعت

  16:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  790,000 ریال

  718,900 ریال

  صندلی خالی : 10

 • 9% تخفیف
  از پایانه

  مشهد (خراسان )

  پایانه مقصد

  پایانه جنوب

  ساعت

  18:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  790,000 ریال

  718,900 ریال

  صندلی خالی : 24

 • 9% تخفیف
  از پایانه

  مشهد (خراسان )

  پایانه مقصد

  پایانه جنوب

  ساعت

  19:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral 2+1

  قیمت

  790,000 ریال

  718,900 ریال

  صندلی خالی : 20

 • 9% تخفیف
  از پایانه

  مشهد (خراسان )

  پایانه مقصد

  پایانه جنوب

  ساعت

  20:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral 2+1

  قیمت

  790,000 ریال

  718,900 ریال

  صندلی خالی : 22

 • 9% تخفیف
  از پایانه

  مشهد (خراسان )

  پایانه مقصد

  پایانه جنوب

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  790,000 ریال

  718,900 ریال

  صندلی خالی : 20

 • از پایانه

  مشهد (خراسان )

  پایانه مقصد

  پایانه بیهقی

  ساعت

  21:30

  نوع اتوبوس

  Scania 2+1

  قیمت

  790,000 ریال

  صندلی خالی : 0

 • از پایانه

  مشهد (خراسان )

  پایانه مقصد

  پایانه جنوب

  ساعت

  22:45

  نوع اتوبوس

  Volvo B9R VIP 2+1

  قیمت

  790,000 ریال

  صندلی خالی : 15