در حال بارگذاری ...

روز قبل

تبریز

تهران

دوشنبه 30 مهر 1397
روز بعد
 • 25% تخفیف
  از پایانه

  تبریز

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  10:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  412,500 ریال

  صندلی خالی : 12

  توضیحات:
  ترمینال/آزادی/ تخت شو 25 نفره تلفن 34793188
 • 25% تخفیف
  از پایانه

  تبریز

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  11:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  412,500 ریال

  صندلی خالی : 10

  توضیحات:
  ترمینال/آزادی/ تخت شو 25 نفره تلفن 34793188
 • 25% تخفیف
  از پایانه

  تبریز

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  12:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  412,500 ریال

  صندلی خالی : 9

  توضیحات:
  ترمینال/آزادی/ تخت شو 25 نفره تلفن 34793188
 • از پایانه

  تبریز

  بین راهی

  تهران

  ساعت

  20:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  صندلی خالی : 10

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تبریز به قم می باشد
  توضیحات:
  تخت شو 25 نفره تلفن 34793188
 • از پایانه

  تبریز

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  صندلی خالی : 12

  توضیحات:
  آزادی/ بیهقی/ تخت شو 25 نفره تلفن 34793188
 • از پایانه

  تبریز

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  صندلی خالی : 15

  توضیحات:
  آزادی/ بیهقی/ تخت شو 25 نفره تلفن 34793188
 • از پایانه

  تبریز

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  23:45

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  صندلی خالی : 9

  توضیحات:
  آزادی/ بیهقی/ تخت شو 25 نفره تلفن 34793188