در حال بارگذاری ...

روز قبل

تبریز

تهران

دوشنبه 3 اردیبهشت 1397
روز بعد
 • 30% تخفیف
  از پایانه

  تبریز

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  09:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  460,000 ریال

  322,000 ریال

  صندلی خالی : 8

  توضیحات:
  ترمینال/آزادی/ تخت شو 25 نفره تلفن 34793188
 • 30% تخفیف
  از پایانه

  تبریز

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  10:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  460,000 ریال

  322,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  ترمینالب/آزادی/ تخت شو 25 نفره تلفن 34793188
 • 30% تخفیف
  از پایانه

  تبریز

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  11:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  460,000 ریال

  322,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  ترمینال/آزادی/ تخت شو 25 نفره تلفن 34793188
 • 30% تخفیف
  از پایانه

  تبریز

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  12:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  460,000 ریال

  322,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  ترمینال/آزادی /تخت شو 25 نفره تلفن 34793188
 • از پایانه

  تبریز

  بین راهی

  تهران

  ساعت

  20:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  460,000 ریال

  صندلی خالی : 12

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تبریز به قم می باشد
  توضیحات:
  تخت شو 25 نفره تلفن 34793188
 • 30% تخفیف
  از پایانه

  تبریز

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  460,000 ریال

  322,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  آزادی/بیهقی/تخت شو 25 نفره تلفن 34793188
 • 30% تخفیف
  از پایانه

  تبریز

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  460,000 ریال

  322,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  ترمینال/آزادی/ تخت شو 25 نفره تلفن 34793188
 • 30% تخفیف
  از پایانه

  تبریز

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  460,000 ریال

  322,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  آزادی/ بیهقی / تخت شو 25 نفره تلفن 34793188
 • 25% تخفیف
  از پایانه

  تبریز

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  23:45

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  460,000 ریال

  345,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  آزادی/بیهقی/ تخت شو 25 نفره تلفن 34793188