در حال بارگذاری ...

روز قبل

گلپایگان

تهران

دوشنبه 30 مهر 1397
روز بعد
 • از پایانه

  گلپایگان

  بین راهی

  تهران

  ساعت

  06:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  220,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توجه:
  بین راهی و با سرویس گلپایگان به پایانه جنوب می باشد
  توضیحات:
  ترمینال جنوب
 • از پایانه

  گلپایگان

  بین راهی

  تهران

  ساعت

  08:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  220,000 ریال

  صندلی خالی : 26

  توجه:
  بین راهی و با سرویس گلپایگان به پایانه جنوب می باشد
  توضیحات:
  جنوب سه راه افسریه
 • از پایانه

  گلپایگان

  بین راهی

  تهران

  ساعت

  09:45

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  220,000 ریال

  صندلی خالی : 33

  توجه:
  بین راهی و با سرویس گلپایگان به پایانه جنوب می باشد
  توضیحات:
  جنوب .افسریه. خاقانی. سراه تهرانپارس
 • از پایانه

  گلپایگان

  بین راهی

  تهران

  ساعت

  12:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  300,000 ریال

  صندلی خالی : 20

  توجه:
  بین راهی و با سرویس گلپایگان به پایانه جنوب می باشد
  توضیحات:
  پایانه جنوب.
 • از پایانه

  گلپایگان

  بین راهی

  تهران

  ساعت

  14:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral 2+1

  قیمت

  300,000 ریال

  صندلی خالی : 23

  توجه:
  بین راهی و با سرویس گلپایگان به پایانه جنوب می باشد
  توضیحات:
  جنوب .افسریه.خاقانی باقری .دردشت. الغدیر
 • از پایانه

  گلپایگان

  بین راهی

  تهران

  ساعت

  15:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral 2+1

  قیمت

  300,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس گلپایگان به پایانه جنوب می باشد
  توضیحات:
  جنوب .افسریه. خاقانی .باقری . رسالت. ارژانتین
 • از پایانه

  گلپایگان

  بین راهی

  تهران

  ساعت

  17:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral 2+1

  قیمت

  300,000 ریال

  صندلی خالی : 12

  توجه:
  بین راهی و با سرویس گلپایگان به پایانه جنوب می باشد
  توضیحات:
  جنوب افسریه .30متری نارمک . هفت حوض
 • از پایانه

  گلپایگان

  بین راهی

  تهران

  ساعت

  19:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  300,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توجه:
  بین راهی و با سرویس گلپایگان به پایانه جنوب می باشد
  توضیحات:
  جنوب . باقری . رسالت
 • از پایانه

  گلپایگان

  بین راهی

  تهران

  ساعت

  23:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  300,000 ریال

  صندلی خالی : 19

  توجه:
  بین راهی و با سرویس گلپایگان به پایانه جنوب می باشد
  توضیحات:
  جنوب .افسریه .خاقانی .باقری . رسالت