در حال بارگذاری ...

روز قبل

خوانسار

تهران

دوشنبه 3 اردیبهشت 1397
روز بعد
 • از پایانه

  خوانسار

  پایانه مقصد

  پایانه جنوب

  ساعت

  08:00

  نوع اتوبوس

  Volvo classicus 2+2

  قیمت

  200,000 ریال

  صندلی خالی : 38

 • از پایانه

  خوانسار

  پایانه مقصد

  پایانه جنوب

  ساعت

  09:30

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  250,000 ریال

  صندلی خالی : 25

 • از پایانه

  خوانسار

  پایانه مقصد

  پایانه جنوب

  ساعت

  12:00

  نوع اتوبوس

  Volvo classicus 2+2

  قیمت

  200,000 ریال

  صندلی خالی : 36

 • از پایانه

  خوانسار

  پایانه مقصد

  پایانه جنوب

  ساعت

  13:30

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  250,000 ریال

  صندلی خالی : 25

 • از پایانه

  خوانسار

  پایانه مقصد

  پایانه جنوب

  ساعت

  15:00

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  250,000 ریال

  صندلی خالی : 25

 • از پایانه

  خوانسار

  پایانه مقصد

  پایانه شرق

  ساعت

  16:30

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  250,000 ریال

  صندلی خالی : 25

 • از پایانه

  خوانسار

  پایانه مقصد

  پایانه شرق

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  250,000 ریال

  صندلی خالی : 32

 • از پایانه

  خوانسار

  پایانه مقصد

  پایانه شرق

  ساعت

  23:59

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2

  قیمت

  200,000 ریال

  صندلی خالی : 44