در حال بارگذاری ...

روز قبل

قم

پایانه مرزی مهران

دوشنبه 30 مهر 1397
روز بعد
 • از پایانه

  قم

  پایانه مقصد

  پایانه مرزی مهران

  ساعت

  12:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  850,000 ریال

  صندلی خالی : 0

 • از پایانه

  قم

  پایانه مقصد

  پایانه مرزی مهران

  ساعت

  12:35

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  850,000 ریال

  صندلی خالی : 0

 • از پایانه

  قم

  پایانه مقصد

  پایانه مرزی مهران

  ساعت

  12:35

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  850,000 ریال

  صندلی خالی : 0

 • از پایانه

  قم

  پایانه مقصد

  پایانه مرزی مهران

  ساعت

  13:20

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  500,000 ریال

  صندلی خالی : 0

 • از پایانه

  قم

  پایانه مقصد

  پایانه مرزی مهران

  ساعت

  13:25

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  500,000 ریال

  صندلی خالی : 0

 • از پایانه

  قم

  پایانه مقصد

  پایانه مرزی مهران

  ساعت

  13:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  850,000 ریال

  صندلی خالی : 0

 • از پایانه

  قم

  پایانه مقصد

  پایانه مرزی مهران

  ساعت

  13:45

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  500,000 ریال

  صندلی خالی : 0

 • از پایانه

  قم

  پایانه مقصد

  پایانه مرزی مهران

  ساعت

  13:50

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  500,000 ریال

  صندلی خالی : 0

 • از پایانه

  قم

  پایانه مقصد

  پایانه مرزی مهران

  ساعت

  14:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  500,000 ریال

  صندلی خالی : 0