در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

پارس آباد

دوشنبه 30 مهر 1397
روز بعد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  پارس آباد

  ساعت

  17:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  680,000 ریال

  612,000 ریال

  صندلی خالی : 24

  توضیحات:
  10درصدتخفیف
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  پارس آباد

  ساعت

  18:00

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  570,000 ریال

  513,000 ریال

  صندلی خالی : 32

  توضیحات:
  10درصدتخفیف
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  پارس آباد

  ساعت

  19:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  680,000 ریال

  612,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  10درصدتخفیف
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  پارس آباد

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  680,000 ریال

  612,000 ریال

  صندلی خالی : 16

  توضیحات:
  10درصدتخفیف