در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

پارس آباد

دوشنبه 29 مرداد 1397
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  پارس آباد

  ساعت

  18:15

  نوع اتوبوس

  MAN classicus 2+2

  قیمت

  420,000 ریال

  صندلی خالی : 0

 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  پارس آباد

  ساعت

  19:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  680,000 ریال

  صندلی خالی : 0

 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  پارس آباد

  ساعت

  20:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  420,000 ریال

  صندلی خالی : 4

 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  پارس آباد

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  680,000 ریال

  صندلی خالی : 0