در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

اردبیل

دوشنبه 30 مهر 1397
روز بعد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  11:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  530,000 ریال

  424,000 ریال

  صندلی خالی : 25

 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  اردبیل

  ساعت

  17:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  630,000 ریال

  صندلی خالی : 24

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به پارس آباد می باشد
  توضیحات:
  10درصدتخفیف
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  اردبیل

  ساعت

  18:00

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  530,000 ریال

  صندلی خالی : 32

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به پارس آباد می باشد
  توضیحات:
  10درصدتخفیف
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  اردبیل

  ساعت

  18:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  630,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به گرمی می باشد
  توضیحات:
  10درصدتخفیف
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  اردبیل

  ساعت

  19:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  630,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به پارس آباد می باشد
  توضیحات:
  10درصدتخفیف
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  اردبیل

  ساعت

  19:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  630,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به گرمی می باشد
  توضیحات:
  10درصدتخفیف
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  اردبیل

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  630,000 ریال

  صندلی خالی : 16

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به پارس آباد می باشد
  توضیحات:
  10درصدتخفیف