در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

نورآباد (لرستان )

دوشنبه 3 اردیبهشت 1397
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  نورآباد (لرستان )

  ساعت

  07:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  260,000 ریال

  صندلی خالی : 44

 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  نورآباد (لرستان )

  ساعت

  09:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  260,000 ریال

  صندلی خالی : 25

 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  نورآباد (لرستان )

  ساعت

  11:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  360,000 ریال

  صندلی خالی : 26

 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  نورآباد (لرستان )

  ساعت

  13:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  260,000 ریال

  صندلی خالی : 25

 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  نورآباد (لرستان )

  ساعت

  16:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  360,000 ریال

  صندلی خالی : 25

 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  نورآباد (لرستان )

  ساعت

  18:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  260,000 ریال

  صندلی خالی : 25