در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

بروجرد

دوشنبه 3 اردیبهشت 1397
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  بروجرد

  ساعت

  08:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  200,000 ریال

  صندلی خالی : 44

 • از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  بروجرد

  ساعت

  08:45

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  200,000 ریال

  صندلی خالی : 38

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خرم آباد (لرستان ) می باشد
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  بروجرد

  ساعت

  09:45

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  200,000 ریال

  صندلی خالی : 40

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خرم آباد (لرستان ) می باشد
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  بروجرد

  ساعت

  11:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  200,000 ریال

  صندلی خالی : 40

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خرم آباد (لرستان ) می باشد
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  بروجرد

  ساعت

  11:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  270,000 ریال

  صندلی خالی : 30

 • از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  بروجرد

  ساعت

  12:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  330,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خرم آباد (لرستان ) می باشد
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  بروجرد

  ساعت

  15:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  200,000 ریال

  صندلی خالی : 44

 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  بروجرد

  ساعت

  17:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  200,000 ریال

  صندلی خالی : 44

 • از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  بروجرد

  ساعت

  18:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  200,000 ریال

  صندلی خالی : 44

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خرم آباد (لرستان ) می باشد
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  بروجرد

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  200,000 ریال

  صندلی خالی : 44

 • از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  بروجرد

  ساعت

  23:15

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  200,000 ریال

  صندلی خالی : 44

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خرم آباد (لرستان ) می باشد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه بیهقی

  پایانه مقصد

  بروجرد

  ساعت

  23:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  330,000 ریال

  297,000 ریال

  صندلی خالی : 25