در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

الیگودرز

دوشنبه 3 اردیبهشت 1397
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  الیگودرز

  ساعت

  07:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  200,000 ریال

  صندلی خالی : 34

 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  الیگودرز

  ساعت

  12:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  200,000 ریال

  صندلی خالی : 25

 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  الیگودرز

  ساعت

  15:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  200,000 ریال

  صندلی خالی : 25

 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  الیگودرز

  ساعت

  17:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  270,000 ریال

  صندلی خالی : 20

 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  الیگودرز

  ساعت

  20:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  270,000 ریال

  صندلی خالی : 25

 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  الیگودرز

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  200,000 ریال

  صندلی خالی : 36