در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

الیگودرز

پنجشنبه 3 خرداد 1397
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  الیگودرز

  ساعت

  12:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  240,000 ریال

  صندلی خالی : 25

 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  الیگودرز

  ساعت

  15:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  240,000 ریال

  صندلی خالی : 32

 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  الیگودرز

  ساعت

  17:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  300,000 ریال

  صندلی خالی : 21

 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  الیگودرز

  ساعت

  20:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  300,000 ریال

  صندلی خالی : 21