در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

خرم آباد (لرستان )

دوشنبه 3 اردیبهشت 1397
روز بعد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  خرم آباد (لرستان )

  ساعت

  08:45

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  270,000 ریال

  216,000 ریال

  صندلی خالی : 38

 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  خرم آباد (لرستان )

  ساعت

  09:45

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  270,000 ریال

  216,000 ریال

  صندلی خالی : 40

 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  خرم آباد (لرستان )

  ساعت

  11:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  270,000 ریال

  216,000 ریال

  صندلی خالی : 40

 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  خرم آباد (لرستان )

  ساعت

  12:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  430,000 ریال

  344,000 ریال

  صندلی خالی : 22

 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  خرم آباد (لرستان )

  ساعت

  18:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  270,000 ریال

  216,000 ریال

  صندلی خالی : 44

 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  خرم آباد (لرستان )

  ساعت

  23:15

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  270,000 ریال

  216,000 ریال

  صندلی خالی : 44