در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

خمین

دوشنبه 3 اردیبهشت 1397
روز بعد
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  خمین

  ساعت

  06:45

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  240,000 ریال

  204,000 ریال

  صندلی خالی : 32

  توضیحات:
  وی آی پی VIP
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  خمین

  ساعت

  08:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  240,000 ریال

  204,000 ریال

  صندلی خالی : 30

  توضیحات:
  وی آی پی VIP
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  خمین

  ساعت

  10:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  170,000 ریال

  صندلی خالی : 44

  توضیحات:
  کلاسیک
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  خمین

  ساعت

  11:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  240,000 ریال

  204,000 ریال

  صندلی خالی : 32

 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  خمین

  ساعت

  12:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  240,000 ریال

  204,000 ریال

  صندلی خالی : 32

  توضیحات:
  وی آی پی VIP
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  خمین

  ساعت

  13:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  170,000 ریال

  صندلی خالی : 43

  توضیحات:
  کلاسیک
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  خمین

  ساعت

  14:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  240,000 ریال

  204,000 ریال

  صندلی خالی : 31

  توضیحات:
  وی آی پی VIP
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  خمین

  ساعت

  15:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  170,000 ریال

  صندلی خالی : 44

  توضیحات:
  کلاسیک
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  خمین

  ساعت

  17:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  240,000 ریال

  204,000 ریال

  صندلی خالی : 32

  توضیحات:
  وی آی پی VIP
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  خمین

  ساعت

  18:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  240,000 ریال

  204,000 ریال

  صندلی خالی : 32

  توضیحات:
  وی آی پی VIP
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  خمین

  ساعت

  19:45

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  170,000 ریال

  صندلی خالی : 44

  توضیحات:
  کلاسیک
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  خمین

  ساعت

  23:59

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  240,000 ریال

  204,000 ریال

  صندلی خالی : 32

  توضیحات:
  وی آی پی VIP