در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

خمین

پنجشنبه 3 خرداد 1397
روز بعد
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  خمین

  ساعت

  12:15

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  290,000 ریال

  246,500 ریال

  صندلی خالی : 20

 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  خمین

  ساعت

  13:30

  نوع اتوبوس

  Volvo classicus 2+2

  قیمت

  200,000 ریال

  صندلی خالی : 46

 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  خمین

  ساعت

  14:30

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  290,000 ریال

  صندلی خالی : 25

 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  خمین

  ساعت

  15:30

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2

  قیمت

  200,000 ریال

  صندلی خالی : 43

 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  خمین

  ساعت

  17:00

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  290,000 ریال

  صندلی خالی : 32

 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  خمین

  ساعت

  18:30

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  290,000 ریال

  صندلی خالی : 29

 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  خمین

  ساعت

  19:45

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2

  قیمت

  200,000 ریال

  صندلی خالی : 25

 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  خمین

  ساعت

  23:59

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  290,000 ریال

  صندلی خالی : 31