در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

بهبهان

دوشنبه 3 اردیبهشت 1397
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  بهبهان

  ساعت

  13:30

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2

  قیمت

  470,000 ریال

  صندلی خالی : 44

 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  بهبهان

  ساعت

  15:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  780,000 ریال

  صندلی خالی : 19

 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  بهبهان

  ساعت

  17:30

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2

  قیمت

  470,000 ریال

  صندلی خالی : 39

 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  بهبهان

  ساعت

  19:00

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  650,000 ریال

  صندلی خالی : 20