در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

اندیمشک

دوشنبه 3 اردیبهشت 1397
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  اندیمشک

  ساعت

  12:00

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2

  قیمت

  350,000 ریال

  صندلی خالی : 36

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به اهواز می باشد
  توضیحات:
  اسکانیا
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  اندیمشک

  ساعت

  12:00

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2

  قیمت

  350,000 ریال

  صندلی خالی : 40

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خرمشهر می باشد
  توضیحات:
  اسکانیا09190680030تلفن رزرو
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  اندیمشک

  ساعت

  12:00

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2

  قیمت

  350,000 ریال

  297,500 ریال

  صندلی خالی : 36

  توضیحات:
  اسکانیا
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  اندیمشک

  ساعت

  13:30

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2

  قیمت

  350,000 ریال

  صندلی خالی : 44

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به بهبهان می باشد
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  اندیمشک

  ساعت

  15:00

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  480,000 ریال

  صندلی خالی : 24

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به اهواز می باشد
  توضیحات:
  تکصندلی کلاسیک 30نفره
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  اندیمشک

  ساعت

  15:00

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  480,000 ریال

  صندلی خالی : 24

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به ماهشهر می باشد
  توضیحات:
  تکصندلی 30نفره
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  اندیمشک

  ساعت

  15:00

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  480,000 ریال

  صندلی خالی : 24

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به بندرامام خمینی می باشد
  توضیحات:
  تکصندلی /کلاسیک 30نفره
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  اندیمشک

  ساعت

  15:00

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  480,000 ریال

  384,000 ریال

  صندلی خالی : 24

  توضیحات:
  تک صندلی 30نفره
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  اندیمشک

  ساعت

  17:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  570,000 ریال

  صندلی خالی : 19

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به اهواز می باشد
  توضیحات:
  vipتخت شو
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  اندیمشک

  ساعت

  17:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  570,000 ریال

  صندلی خالی : 18

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به ماهشهر می باشد
  توضیحات:
  vipتخت شو
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  اندیمشک

  ساعت

  17:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  570,000 ریال

  صندلی خالی : 19

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به بندرامام خمینی می باشد
  توضیحات:
  vipتخت شو
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  اندیمشک

  ساعت

  17:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  570,000 ریال

  456,000 ریال

  صندلی خالی : 19

  توضیحات:
  vipتخت شو
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  اندیمشک

  ساعت

  18:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  570,000 ریال

  صندلی خالی : 19

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به اهواز می باشد
  توضیحات:
  vipتخت شو
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  اندیمشک

  ساعت

  18:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  570,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به آبادان می باشد
  توضیحات:
  vipتخت شو
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  اندیمشک

  ساعت

  18:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  570,000 ریال

  456,000 ریال

  صندلی خالی : 19

  توضیحات:
  vipتخت شو
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  اندیمشک

  ساعت

  20:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  570,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به اهواز می باشد
  توضیحات:
  vipتخت شو
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  اندیمشک

  ساعت

  20:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  570,000 ریال

  456,000 ریال

  صندلی خالی : 19

  توضیحات:
  vipتخت شو