در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

اهواز

پنجشنبه 3 خرداد 1397
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  اهواز

  ساعت

  13:30

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2

  قیمت

  500,000 ریال

  صندلی خالی : 26

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به بهبهان می باشد
  توضیحات:
  ازراه اهواز می رود
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  اهواز

  ساعت

  15:00

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  680,000 ریال

  صندلی خالی : 23

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به ماهشهر می باشد
  توضیحات:
  تکصندلی کلاسیک 30نفر
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  اهواز

  ساعت

  15:00

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  680,000 ریال

  صندلی خالی : 24

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به بندرامام خمینی می باشد
  توضیحات:
  تکصندلی /کلاسیک30نفره
 • 25% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  اهواز

  ساعت

  15:00

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  680,000 ریال

  510,000 ریال

  صندلی خالی : 24

  توضیحات:
  تکصندلی /کلاسیک 30نفره
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  اهواز

  ساعت

  17:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  820,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به ماهشهر می باشد
  توضیحات:
  وی ای پی تختشو09190680030تلفن رزرو
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  اهواز

  ساعت

  17:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  820,000 ریال

  صندلی خالی : 19

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به بندرامام خمینی می باشد
  توضیحات:
  وی ای پی تخت شو09190680030تلفن رزرو
 • 25% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  اهواز

  ساعت

  17:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  820,000 ریال

  615,000 ریال

  صندلی خالی : 19

  توضیحات:
  وی ای پی تختشوتلفن رزرو09190680030
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  اهواز

  ساعت

  18:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  820,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به آبادان می باشد
  توضیحات:
  وی ای پی تخت شو09190680030تلفن رزرو
 • 25% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  اهواز

  ساعت

  18:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  820,000 ریال

  615,000 ریال

  صندلی خالی : 19

  توضیحات:
  وی ای پی تخت شوتلفن رزرو09190680030
 • 25% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  اهواز

  ساعت

  20:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  820,000 ریال

  615,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توضیحات:
  وی ای پی تختشو09190680030تلفن رزرو