در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

تبریز

دوشنبه 30 مهر 1397
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  08:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  صندلی خالی : 25

 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  09:45

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  صندلی خالی : 25

 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  11:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  صندلی خالی : 25

 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  12:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  صندلی خالی : 25

 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  13:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  صندلی خالی : 25

 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  صندلی خالی : 25

 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  23:34

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  صندلی خالی : 25