در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

گلپایگان

پنجشنبه 3 خرداد 1397
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  گلپایگان

  ساعت

  13:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  220,000 ریال

  صندلی خالی : 36

 • از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  گلپایگان

  ساعت

  14:00

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2

  قیمت

  220,000 ریال

  صندلی خالی : 36

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوانسار می باشد
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  گلپایگان

  ساعت

  15:00

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  300,000 ریال

  صندلی خالی : 28

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوانسار می باشد
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  گلپایگان

  ساعت

  16:00

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2

  قیمت

  220,000 ریال

  صندلی خالی : 38

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوانسار می باشد
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  گلپایگان

  ساعت

  17:00

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2

  قیمت

  220,000 ریال

  صندلی خالی : 30

 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  گلپایگان

  ساعت

  18:00

  نوع اتوبوس

  Volvo classicus 2+2

  قیمت

  220,000 ریال

  صندلی خالی : 20

 • از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  گلپایگان

  ساعت

  19:00

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  300,000 ریال

  صندلی خالی : 28

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوانسار می باشد
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  گلپایگان

  ساعت

  21:15

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  300,000 ریال

  صندلی خالی : 28

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوانسار می باشد
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  گلپایگان

  ساعت

  22:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  380,000 ریال

  323,000 ریال

  صندلی خالی : 22

 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  گلپایگان

  ساعت

  23:50

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  300,000 ریال

  صندلی خالی : 25

 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  گلپایگان

  ساعت

  23:59

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  300,000 ریال

  صندلی خالی : 29