در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

گلپایگان

دوشنبه 3 اردیبهشت 1397
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  گلپایگان

  ساعت

  06:15

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  260,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوانسار می باشد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  گلپایگان

  ساعت

  07:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  260,000 ریال

  234,000 ریال

  صندلی خالی : 23

 • از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  گلپایگان

  ساعت

  08:00

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  260,000 ریال

  صندلی خالی : 27

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوانسار می باشد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  گلپایگان

  ساعت

  09:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  260,000 ریال

  234,000 ریال

  صندلی خالی : 31

 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  گلپایگان

  ساعت

  10:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  180,000 ریال

  162,000 ریال

  صندلی خالی : 43

 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  گلپایگان

  ساعت

  11:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  260,000 ریال

  234,000 ریال

  صندلی خالی : 32

 • از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  گلپایگان

  ساعت

  12:00

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2

  قیمت

  180,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوانسار می باشد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  گلپایگان

  ساعت

  13:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  180,000 ریال

  162,000 ریال

  صندلی خالی : 44

 • از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  گلپایگان

  ساعت

  14:00

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2

  قیمت

  180,000 ریال

  صندلی خالی : 31

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوانسار می باشد
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  گلپایگان

  ساعت

  15:00

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2

  قیمت

  180,000 ریال

  صندلی خالی : 40

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوانسار می باشد
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  گلپایگان

  ساعت

  16:00

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  260,000 ریال

  صندلی خالی : 27

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوانسار می باشد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  گلپایگان

  ساعت

  17:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  180,000 ریال

  162,000 ریال

  صندلی خالی : 30

 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  گلپایگان

  ساعت

  18:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  180,000 ریال

  162,000 ریال

  صندلی خالی : 36

 • از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  گلپایگان

  ساعت

  19:00

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2

  قیمت

  180,000 ریال

  صندلی خالی : 40

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوانسار می باشد
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  گلپایگان

  ساعت

  21:15

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  260,000 ریال

  صندلی خالی : 28

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوانسار می باشد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  گلپایگان

  ساعت

  22:45

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  180,000 ریال

  162,000 ریال

  صندلی خالی : 38

 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  گلپایگان

  ساعت

  23:50

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  260,000 ریال

  صندلی خالی : 25

 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  گلپایگان

  ساعت

  23:59

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  260,000 ریال

  صندلی خالی : 25