در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

خوانسار

پنجشنبه 3 خرداد 1397
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  خوانسار

  ساعت

  13:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  240,000 ریال

  صندلی خالی : 42

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به گلپایگان می باشد
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  خوانسار

  ساعت

  14:00

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2

  قیمت

  240,000 ریال

  صندلی خالی : 36

 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  خوانسار

  ساعت

  15:00

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  320,000 ریال

  صندلی خالی : 28

 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  خوانسار

  ساعت

  16:00

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2

  قیمت

  240,000 ریال

  صندلی خالی : 38

 • از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  خوانسار

  ساعت

  17:00

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2

  قیمت

  240,000 ریال

  صندلی خالی : 30

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به گلپایگان می باشد
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  خوانسار

  ساعت

  18:00

  نوع اتوبوس

  Volvo classicus 2+2

  قیمت

  240,000 ریال

  صندلی خالی : 20

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به گلپایگان می باشد
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  خوانسار

  ساعت

  19:00

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  320,000 ریال

  صندلی خالی : 28

 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  خوانسار

  ساعت

  21:15

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  320,000 ریال

  صندلی خالی : 28

 • از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  خوانسار

  ساعت

  22:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  400,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به گلپایگان می باشد